Registrácia zamestnávateľa

Pre zamestnávateľov je pripravený registračný formulár, ktorý nájdete tu. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite na korešpondenčnú adresu Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., P. O. BOX 248, 810 00 Bratislava 1.

Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom, resp. členmi štatutárneho orgánu v súlade so zápisom v obchodnom registri.

Následne dostane zamestnávateľ prihlasovacie meno a heslo na prístup do zabezpečenej časti portálu a ďalšie informácie.

Zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky za viacerých zamestnancov v jednej sume

Prostredníctvom portálu predkladá zamestnávateľ rozpisy dobrovoľných príspevkov odvádzaných za viacerých zamestnancov. Príklad XML  súboru rozpisu nájdete tu a XSD schému, ktorá opisuje štruktúru XML súboru, nájdete tu.

Príklad zjednodušeného XML súboru nájdete tu a XSD schému k zjednodušenému XML súboru nájdete tu.

Alternatívne môžu zamestnávatelia s nami komunikovať elektronicky prostredníctvom otvorených formátov (ODF) alebo proprietárnych formátov (DOC, XLS) alebo poštou, ak dodržia štruktúru podľa príkladov, ktorú nájdete tu, alebo zjednodušenú štruktúru, ktorú nájdete tu.

Dobrovoľné príspevky odvádzajte na účet IBAN SK6111000000002626225518 (BIC TATRSKBX)  s variabilným symbolom IČO zamestnávateľa a špecifickým symbolom RRRR999 (napr. 2013002).

 

Príslušné dokumenty na stiahnutie

Dobrovoľné príspevky 1.0 (xsd)
Dobrovoľné príspevky 1.0 štruktúra (pdf)
Dobrovoľné príspevky 1.0 vzor (csv)
Dobrovoľné príspevky 1.0 vzor (xml)
Dobrovoľné príspevky 2.0 (xsd)
Dobrovoľné príspevky 2.0 štruktúra (pdf)
Dobrovoľné príspevky 2.0 vzor (csv)
Dobrovoľné príspevky 2.0 vzor (xml) 
Formulár – registrácia zamestnávateľa (pdf)